Aynı gün üye olan için sendika temsilcisi disiplin kuruluna katılır mı?

Soru:

Üniversitede mühendis olarak çalışmaktayım. Disiplin cezası aldım bunun üzerine disiplin kuruluna başvurdum. Disiplin kurulu toplanacağı gün sabah saat 09:30 da sendikaya üye oldum. Disiplin kurulu saat 11:30’da toplandı. Sendika temsilcisinin disiplin kuruluna tarafımı temsilen katılmaya hakkı var mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap:

 4688 sayılı Kamu görevlileri sendikaları Kanununun “Sendika üyeliğinin kazanılması” başlıklı 14 üncü maddesinde“Sendikalara üye olmak serbesttir.
Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler.
Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.
Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.
Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.
Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.” denilmektedir.

24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine 4/7/2005 tarihli ve 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ikinci fıkrasında; “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.”hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;
1-Kamu görevlisinin adaylığı başvuru ve başvurunun sendika yetkili organınca kabul edilmesi halinde kabul edilmektedir.

2- Sendika üyeliğinizin kesinleşmesi ve sendikanızın kurullarda görevlendirmiş olduğu temsilciyi kuruma önceden bildirmiş olması halinde disiplin kurula katılabileceği değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com