Memuriyetten önce alınan dil puanı için yabancı dil tazminatı ödenir mi?

Memuriyete başlamadan önce girilen Kamu Personeli Dil Sınavından alınan puan sebebiyle memura yabancı dil tazminatı ödenir mi?

Bilindiği üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  1 inci maddesinde; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.

Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.” hükmü yer almakta olup, mezkur kararnamede memuriyete giriş sonrasında alınacak yabancı dil sınavlarının geçerli olacağı hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yabancı dil seviye tespit sınavlarının geçerliliğinin beş yıl olarak belirlenmesine istinaden ilgilinin sınav sonucunun geçerli olması sebebiyle yabancı dil tazminatından faydalandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com