Belediyedeki Zabıta Memuru, Şefliğe başvurabilir mi?

SORU: Ben zabıta memuruyum. Aklıma bir soru takıldı. Ne yazık ki bir türlü cevabını bulamadım. Belediyemizde şeflik kadrosuna görevde yükselme sınavı açıldığını duydum. Benim hizmet yılımla derecem uygun. Bu sınava girebilir miyim? Cevaplarsanız çok teşekkür ederim.

CEVAP: Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, “Bu Yönetmelik, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan devlet memurlarından, 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.” hükmü mevcuttur. Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde, şef kadrosuna atanabilmek için, son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde (bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför) en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartı düzenlenmiştir. Bahsedilen Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, “İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.” hükmü; 21 inci maddesinde de, “Zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.” hükmü bulunmaktadır. Diğer yandan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde, “Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.” hükmü; 2 nci maddesinde ise “Bu Yönetmelik belediyelerin zabıta teşkilatını kapsar.” hükmü vardır. Zabıta personelinin görevde yükselmesi, bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirttiğimiz maddeler çerçevesinde, görev yaptığınız Belediyede şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavına başvurmanız mümkün görünmemektedir. Bu durumda, ilk seçeneğiniz, Belediyedeki bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar veya şoför kadrosuna atanıp, atandığınız bu kadroda iki yıl çalışmanız sonucu şef kadrosu için düzenlenecek görevde yükselme sınavına başvurmanız olabilir. İkinci seçeneğiniz de, zabıta teşkilatında görevde yükselme suretiyle zabıta amiri kadrosuna atanmanız ve sonrasında sınavsız Belediyedeki şef kadrosuna geçmenizdir.

Memurlar.Net

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com