İki yıla bir ve sekiz yıllık olumlu sicile bir kademede DPB’ndan olumsuz görüş

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili olarak; 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 657 sayılı kanuna eklenen Geçici 37. maddesin de; “Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.” fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri tüm haklarda kullanılmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “ 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” hükümlerine göre ilgili şartları taşıyanlara iki yılda bir ilave bir kademe verilmektedir.

Ayrıca, İ657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü yer almakta olup hüküm uyarınca sekiz yıl süresince herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe verileceği, Geçici 36. maddesinde de sekiz yıl içerisinde ceza almayanlara kademe verilmesine ilişkin geçiş hükümleri belirtilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, 632 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli iken kadroya geçen tüm personellerin ilgili şartları taşımaları kaydıyla sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerine karşılık;

1-İki yılda bir ilave bir kademeden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı,

2-Sekiz yıllık olumlu sicile bir kademe verilmesinde sözleşmelilikte geçen sürelerin dikkate alınıp alınmayacağı,

konularında Türk Eğitim Sen Devlet Personel Başkanlığından görüş istemiştir.

Devlet Personel Başkanlığı 23/02/2016 tarih 1144 sayılı görüş yazısı ile bu soruları cevaplandırmıştır.

İşte o cevap yazısı;

Devlet Personel Başkanlığı; “Sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenlerin İki yılda bir ilave bir kademeden yararlandırılamayacağı ve sekiz yıllık olumlu sicile bir kademe verilmesinde sözleşmelilikte geçen sürelerin dikkate alınamayacağı mütalaa edilmektedir.” şeklinde cevap vermiştir.

Editör Notu; Sendikanın talep yazısında da bahsedildiği üzere Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili olarak; 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 657 sayılı kanuna eklenen Geçici 37. Maddesindeki “…sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.” hükümlerine göre sözleşmeli personelin sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin ilgili şartları taşımaları kaydıyla İki yılda bir ilave bir kademeden ve sekiz yıllık olumlu sicile bir kademe verilmesinde sözleşmelilikte geçen sürelerin dikkate alınması gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığı cevabı yazısında bu kanun maddesine yer vermiş fakat “kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.” hükmünü göz ardı ettiği kanaatindeyiz.

Ahmet KANDEMİR

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com