İtfaiye Çavuşu İtfaiye Müdürü olarak atanabilir mi?

SORU: İyi günler ben şuan 3. derece itfaiye müdürü kadrosunda vekaleten görev yapmaktayım. Asıl kadrom itfaiye çavuşu ve 5-2 kademesinden maaş almaktayım. 8 yıl hizmet sürem (askerlik hariç) ve 4 yıllık lisans mezunuyum. Benim sorum itfaiye amiri olmadan direk olarak Belediye Başkanın onayı ile 657 devlet memurları kanunun 68 / B maddesine göre asaleten itfaiye müdürlüğüne atanabilir miyim?
Teşekkürler iyi çalışmalar.

CEVAP: Belediye itfaiye teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, düzenlemek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 19 uncu maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve itfaiye müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.”denilerek itfaiye müdürü kadrosuna atanmada şart aranmamaktadır.

Belediyelerdeki hangi kadrolara sınavsız atama yapılabilir?

5393 sayılı Belediye Kanunun “norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49. maddesinde yer alan “1. Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.” hüküm uyarınca hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Norm Kadro Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Belediye meclisleri 5393 sayılı Belediye Kanunun ve Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Norm Kadro Yönetmeliği hükümlerine uymak suretiyle kadro ihdası yapabilmektedirler.

Söz konusu Yönetmeliğin Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütükleri düzenleyen EK – 4’inin (I) Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde 11095 unvan kodlu İtfaiye Müdürü kadrosunun GİH sınıfında 1-4 üncü derecelerden ihdas edilebileceği öngörülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

Belediyede 3 dereceli itfaiye müdürü kadrosuna Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınavsız olarak itfaiye amirliği yapmadan 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin B bendi hükümleri çerçevesinde atanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com