İstisnai kadroda görev yapmış olanlar, teknik unvanlara sınavsız atanabilir mi?

Soru: 657 Sayılı Kanunun 59. maddesinde belirtilen istisnai kadroya atamam yapıldı. İstisnai kadroda memur olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra Bakanlığa memur olarak naklen atamam gerçekleştirildi. Mezuniyetim teknik hizmetler ancak istisnai kadroda ve naklen atandığım kurumda GİH memur olarak görev yapmaktayım.

1. Daha önce istisnai kadroda görev yapmamdan dolayı şuan çalıştığım kurumda boş bulunan Teknik Hizmetler (diplomam mevcut) sınıfına sınavsız atanmam mümkün mü?

2. Şuanki kurumundan kurumlar arası geçiş (naklen atama) ile belediye veya farklı bir bakanlığa geçerken daha önce istisnai kadroda çalışmamdan dolayı teknik hizmetler sınıfına atanabilir miyim?

3. Mevcut kurumundan bir belediyeye atanırken (daha önce istisnai memur olmayanlar içinde soruyorum) 657 sayılı kanunun 74. maddesinde yer alan “bulundukları sınıftan veya öğrenimleri itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür” maddesi gereğince GİH sınıfından TH sınıfına atanmam mümkün müdür?

Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İstisnai memurluklar” başlıklı 59. maddesinde “. Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, . Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, . Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, . bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir.. Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder.” hükmü, 61. maddesinde “60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Hükümlere göre, istisnai memurlukların diğer memur kadrolarından farkı, bu kadrolar için 657 sayılı Kanunun atama, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hükümlerinin uygulanmamasıdır. Ayrıca, istisnai memur kadrolarında bulunmak diğer kadrolara naklen atanma açısından kazanılmış hak yaratmamaktadır.

657 sayılı Kanunun memurların kurumlar arasında nakillerine ilişkin 74. maddesinde “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür..” hükmü, memurların kurumlarınca görevlerinin değiştirilmesine dair 76. maddesinde “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler..” hükmü bulunmaktadır.

Bu maddelerde yer alan atama usullerindeki takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılması amacıyla atamanın objektif şartları görevde yükselme ve unvan değişikliği esasları ile atama yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Burada teknik unvanlara geçiş genel olarak unvan değişikliği sınavına bağlanmıştır. Ancak söz konusu mevzuatta; geçmişte istisnai memuriyet kadrolarında görev yapmış olanların, kurumsal yönetmeliklerde unvan değişikliği sınavı kapsamında gösterilen teknik unvanlara sınavsız olarak atanmalarına yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile memurların görevde yükselmeleri ve unvan değişiklikleri çeşitli kriterlere bağlanmıştır. Yönetmeliğin 4. maddesinde “Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı ifade eder.” hükmü, Ek 3. maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler..” hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak,

1. Daha önce istisnai kadroda görev yapmış olsanız da, şu anda memur unvanlı kadroda bulunduğunuzdan, kurumunuzda teknik hizmetler sınıfındaki bir kadroya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın atanmanızın mümkün olmadığını düşünüyoruz.

2. Aynı gerekçelerle, başka bir kurumda teknik hizmetler sınıfındaki bir kadroya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın naklen atanmanızın da mümkün olmadığını düşünüyoruz.

3. Memur unvanlı kadrodan kurumlar arası nakil prosedürüne uyulmak kaydıyla başka bir kurumdaki yine memur unvanlı kadroya naklen geçebileceğinizi, sonrasında geçtiğiniz kurumda atanmak istediğiniz teknik unvan için unvan değişikliği sınavı açılırsa sınava diğer adaylarla eşit şartlarda girebileceğinizi, sınavda başarılı olmanız halinde atamanızın yapılabileceğini düşünüyoruz.

Memurlar.Net

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com