İçişleri Bakanından Belediye şirketlerindeki personel için açıklama

İçişleri Bakanlığı, belediye şirketlerindeki personel için açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, belediye şirketlerindeki personel için açıklama yaptı.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : 93127266-32 8

Konu : Mahalli idare Şirketlerinde istihdam Edilen İşçiler

…………………VALİLİĞİ’NE

(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılıuaktu Olaıı İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanını Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar da 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bakanlığımıza çeşitli kişi vc kuruluşlardan intikal eden görüş ve taleplerden; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yansından fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde çalışan personelin alı yüklenici işçisi gibi değerlendirilip, şirketlerde işçi statüsüne geçirilme sürecine tabi tutulmak istendiği: başvuru yapmaları, dava ve icra takiplerinden feragat beyanı vermeleri vc sulh sözleşmesi yapacağını beyan etmeleri istendiği anlaşılmıştır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddesinde, ’77 Özel idareleri vs belediyeler ile bağlı kuruluşlarında bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikle veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakla olanlar; kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazdı olarak başvurabilirler ” hükmü ile Geçici 24 öncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde; “J7J sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 uncu madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ite bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikle veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4134 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir hükmü bulunmaktadır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve söz konusu Usul ve Esaslar şirketlere işçi statüsünde devir yapılacak alt yüklenici personel kapsamı belirlenmiş olup, hı hazırda sermayesinin yansından fazlasına sahip olunan mahalli idare şirketlerinde iş statüsünde istihdam edilen personel kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, şirketlerde çalışan personel işçi statüsüne geçiş sürecine tabi tutulmayacaktır.

Konunun iliniz dahilindeki il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları il bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bu idarelere ait kapsama dahil şirketler duyurulması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ahmet Avşar

Müsteşar Yardımcısı

Bakan a.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com