23 Ağustos 2015 tarih 29454 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 23.dönem 4. bölüm Toplu Sözleşme’de  1. maddesinin 2. fıkrasında kanunsuz, hukuksuz ve yetkili sendikanın aidat sendikacılığı anlayışı ile koymuş olduğu dayanışma aidatına Danıştay Onbirinci Daire oy birliği ile iptal etmiştir.

Uzun yıllardır yerel yönetimlerde yapılan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi belediye ve il özel idarelerde görev yapan kamu görevlilerinin ekonomik olarak rahatlamalarına sebep olmaktadır. Yapılan sözleşmelere konulan Dayanışma Aidatı ise kamu görevlileri arasında ayrışmaya sebep olmakta, memurun cebinden çıkan paranın yetkili sendikanın kasasına girerek sendikaları zengin etmeye başladığı tabiri caiz ise Sendika Ağalığı telaffuzunu güçlendirmekteydi. Bazı sendika ve sendika üyelerinin bu durumu mahkemelere taşıdığı mahkeme kararı ile bu meblağların memurların hesabına yattığı ancak bazı belediyelerin mahkeme kararlarını uygulamayarak suç işledikleri de daha önceleri gündeme gelmişti.

Yerel Yönetimlerde yetkili sendikanın talebi üzerine 23. Ağustos 2015 tarih 29454 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme ile Dayanışma Aidatı yasal hale getirilmiş ise de açılan davalarda mahkemelerin memurlar lehine kararlar verdiği bilinmekteydi. Son olarak Türk Yerel Hizmet-Sen’in Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine açtığı davada Danıştay Onbirinci daire “sosyal denge sözleşmesinde taraf olan sendikanın dışında kalan sendikaların üyesi olan ve hiçbir sendikaya üye olmayan kamu görevlilerinden dayanışma aidatı veya başka adlar altında farklı oranlar üzerinden ödenti (aidat) alınmasına ilişkin hükümlerin, sosyal denge tazminatının ödenmesinde aynı kadro veya pozisyonlarda bulunan kamu görevlileri arasında ayrım (eşitsizlik) yaratacağı açık olduğundan, dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu 23.8.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı 4. bölümünün 1. maddesinin 2. fıkrasının İPTALİNE; aşağıda dökümü yapılan 320,90-TL yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacı Sendikaya verilmesine; kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı davalar için belirlenen 3.000,00-TL vekâlet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine; bu kararın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz yolu açık olmak üzere, 19.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. “ karar vererek memurlardan kesilerek sözleşme imzalayan sendikaya aktarılan Dayanışma Aidatını iptal etmiştir.

Mahkeme kararına göre en kısa sürede kesilen meblağın kişilerin hesabına yatırılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com