Danıştay’dan Görevde yükselmede, askerlikte geçen süreler için karar

Danıştay Görevde Yükselme Sınavlarında alt görevlerde geçen sürelerde askerlik hizmetinin sayılacağına dair İdare Mahkemesi kararını bozdu.

Danıştay İkinci Daire, İçişleri Bakanlığı tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına başvuran Şef kadrosundaki adayın alt görevde geçen 3 (üç) yıllık süre şartının bir kısmını askerde geçmesi sebebiyle reddedilmesi yönündeki işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararını bozdu.

Kararda gerekçe olarak ise, askerlikte geçen sürelerin sadece toplam hizmet süresi koşulu aranılan hallerde dikkate alınmasının mümkün olduğu, belirli bir kadroda belirli bir süre ile görev yapma şartı aranan hallerde değerlendirilmesinin uygun olmadığına vurgu yapıldı.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No: 2016/9959

Karar No : 2017/4003

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Şanlıurfa Valiliği

Vekili : Hukuk Müşaviri Av.

Karşı Taraf (Davacı) :….

İsteğin Özeti : Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesince verilen 28/01/2016 günlü, E:2018/1031, K:2016/134 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanunun 49. Maddesi uyarınca temyizen incelenerek isteğinden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Can ŞEKER

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Danıştay Onaltıncı Daire tarafından, Danıştay ve Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 gün ve ayrıca bir gündeme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, Şanlıurfa Valiliğinden Şef kadrosunda görev yapan davacının, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında boş bulunan “İlçe Yazı İşleri Müdürü” unvanlı kadrolar için açılan 2015 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav ve başvurusunun reddi üzerine yaptığı itirazın reddine ilişkin Şanlıurfa Valiliğinin 23/06/2015 günlü ve 9 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 28/01/2016 günlü, E:2015/1031 K:2016/134 sayılı Kararıyla, Davacının 10/01/2017 tarihinde Şanlıurfa Valiliğinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşlemeni olarak göreve başladığının, 30/11/2012 tarihinde Şef olarak atandığı, daha sonra 30/11/2012 ve 30/05/2013 tarihleri arasında kısa dönem askerlik hizmetini ifa ettiğini, sınava son müracaat tarihi olan 20/05/2015 tarihi itibarıyla davacının “Şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz hizmet süresi bulunmak” şartını taşımadığı, şeflikte geçen toplam hizmet süresinin 02 yıl 07 ay 26 gün olması sebebiyle davacının itirazının reddine karar verildiğini, askerlik hizmetinin Anayasadan kaynaklı kamusal bir hak ve ödev olduğunu, askerlik hizmeti ile yükümlü olan hiçbir vatandaşın bu görevini ifasından kaçınmasının mümkün olmadığını, davacının kamusal bir hizmeti/görevi yürütmek amacıyla ifa ettiği altı aylık askerlik süresinin şef kadrosunda çalışılan süreye eklenerek hesaba katılması gerektiğini, aksi yöndeki uygulama ile davacının hizmetinin eksik hesap eklenerek görevde yükselme sınavına alınmaması yolundaki işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare ve dava konusunun işlemin hukuka uygun olmadığı ileri sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.

18/04/1999 günlü, 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in “Hizmet Süresi” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürenin altı ayını atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır. Kurumların atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanunu’nun 68 nci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarında geçen süreleri dikkate alarak belirler.” hükmüne; “Görevde Yükselme Yönetmelikleri” başlıklı 15 nci maddesinde ise “İl Özel İdareleri, belediyeler ve il özel idareleri ile belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kurumları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlara Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikleri düzenler. Bu yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Genel Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan ve 08/06/2017 günlü, 26546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (m) bendinde; hizmet süresi, “aylıksız izinli geçen süreler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler” olarak tanımlanmış; “Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranan özel şartlar başlıklı” 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde, ilçe yazı işleri ve ilçe nüfus müdürü kadrosuna atanabilmek için gerekli koşullar, 1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2)Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak..”olarak sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 10/01/2007 tarihinde Şanlıurfa Valiliğinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak göreve başladığı, 30/11/2012 tarihinde Şef olarak atandığı, daha sonra 30/11/2012 ve 30/05/2013 tarihleri arasında kısa dönem askerlik hizmetini ifa ettiği, İçişleri Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için 23/08/2015 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılacağının ilan edilmesi üzerine davacının da söz konusu sınava başvuruda bulunduğu, ancak başvurunun reddi üzerine 19/06/2015 tarihli itiraz dilekçesi ile İl Sınav Kuruluna itirazda bulunduğu ve dava konusu 25/06/2015 günlü ve 09 karar nolu Şanlıurfa İl Sınav Kurulu kararıyla; sınava son müracaat tarihi olan 20/05/2015 tarihi itibarıyla davacının “Şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak” şartını taşımadığı, Şeflikte geçen toplam hizmet süresinin 02 yıl 07 ay 26 gün olması sebebiyle davacının itirazının reddine karar verilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Genel Yönetmeliğin ve İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in hizmet süresine ilişkin hükümlerinde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca; muvazzaf askerlik ile okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen sürelerin tamamının toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

Bu şekilde hesaplanacak olan, toplam hizmet süresinin sadece toplam hizmet süresi koşulu aranılan hallerde dikkate alınması mümkün olup, belirli bir kadroda belirli bir süre ile görev yapma şartı aranan hallerde değerlendirilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, davacının muvazzaf askerlikte geçirdiği 6 aylık sürenin ilçe nüfus müdürü kadrosuna atanabilmek için 3 yıl boyunca çalışılması gereken görevlerde geçtiğinin kabulü mümkün bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30/03/2016 günlü, E:2015/970, K: 2016/1116 sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesince verilen 28/01/2016 günlü, E:2015/1031 K:2016/134 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarihten itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. Maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. Fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlarda gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, artan posta ücretinin davalı idareye iadesine, tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/05/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com