Memur ve sözleşmeli personelin yemek ücretine yapılan zam miktarı belli oldu

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, memur ve sözleşmeli personelin yemek ücretlerine yüzde 9 ila yüzde 11 arasında zam yapıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, memur ve sözleşmeli personelin yemek ücretlerine yüzde 9 ila yüzde 11 arasında zam yapıldı.

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2019 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2019 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerindengünlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 13/1/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek-1: Alınacak bedeller

Memurlardan; 15/1/2019 tarihinden

14/1/2020 tarihine kadar

1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,37 TL
2) 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,31 TL
3) 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,85 TL
4) 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,68 TL
5) 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,88 TL
6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,45 TL
Sözleşmeli personelden; 15/1/2019 tarihinden

14/1/2020 tarihine kadar

1) Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.440 TL kadar (3.440 TL dahil) olanlardan 1,65 TL
2) Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.805 TL kadar (5.805 TL dahil) olanlardan 2,85 TL
3) Aylık brüt sözleşme ücretleri 8.020 TL kadar (8.020 TL dahil) olanlardan 5,15 TL
4) Aylık brüt sözleşme ücretleri 8.020 TL üzerinde olanlardan 6,54 TL

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com