İstisnai memuriyet kadrolarına atananlar adaylık sürecine tabi değildir

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61’inci maddesinde, “…istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.” hükmüne; 74’üncü maddesinde, “Bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Danıştay 12’nci Dairesinin 16/02/1998 tarihli ve E:8281, K:348 sayılı Kararında ise, “…657 sayılı Yasanın atanmaya ilişkin hükümlerinin istisnai memuriyete atananlara uygulanamayacağının kurala bağlandığı dikkate alındığında, istisnai memurluklara aday memur statüsünde atama yapılamayacağı dolayısı ile de, aday memurlara ilişkin düzenleme yapan 657 sayılı Yasa hükümlerinin bu tür görevleri yürüten memurlara uygulanamayacağı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 657 sayılı Yasanın 158. maddesi uyarınca aday memurların asaletlerinin tasdikine kadar kademe ilerlemesi yapması mümkün değil iken, 657 sayılı Yasanın 61. maddesinin 2.fıkrasında istisnai memurlar için aksine düzenleme yapılmış olması, 657 sayılı Yasanın 163. maddesinde de; bu Kanuna tabi olmayan kurumlardan istisnai memuriyetlere atananların bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmaları halinde adaylık hükümlerinin bu gibilere uygulanamayacağının hükme bağlanması da bu görevleri yürütenlerin statülerinin farklı bir biçimde düzenlendiğini göstermektedir.” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve mezkur Danıştay Kararı çerçevesinde istisnai memuriyet kadrolarına atananlar hakkında asalet tasdiki uygulamasının yapılamayacağı ve bu memurların aday memur olarak geçirilmesi gereken asgari süreyi doldurmadan istisnai memuriyet dışındaki diğer kadrolara atanmaları halinde de adaylık hükümlerine tabi tutulamayacağı değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com