Emniyet Hizmetleri Sınıfı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik Yapıldı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Karar Sayısı : 2016/8872

Ekli “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 6/6/2016 tarihli ve 1703 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hizmet bölgelerini” ibaresi “bölgeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt bölge: Bölgeler içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçeler grubunu,”

“f) Bölge: Ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen iki ana bölgeden her birini,”

“k) Zorunlu bölge: İkinci bölgeyi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki hizmet bölgesine” ibaresi “iki bölgeye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personelin asgari derecede yer değiştirmesi için, atamalar birkaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.”

MADDE 5- Aym Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bölgelerarası atamalarda personelin Atama Tercih Formunda belirttiği yerler.”

MADDE 6- Aym Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı “Atama Tercih Formlarının Gönderilmesi” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “istek” ibareleri “tercih” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölüm başlığı “Bölgeler ve Hizmet Süreleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı “Bölgeler” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “iki hizmet bölgesine” ibaresi “iki bölgeye” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar ekli (1) sayılı cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezinin ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen hizmet süresine bir yıl ilave edilmek suretiyle belirlenir. Diyarbakır, Van ve Tunceli illerinde, özel harekat branşlı personelin görev süresi ekli (1) sayılı cetvelde bu iller için gösterilen sürelere bir yıl ilave edilerek tespit edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile İkinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İkinci bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler 7 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 6 yıl,
C- Alt bölgesine girenler 5 yıl,
D- Alt bölgesine girenler 4 yıl,
E- Alt bölgesine girenler 3 yıl,
F- Alt bölgesine girenler 2 yıldır.
Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları veya bu nedenle birimi tarafından atanmalarının talep edilmesi halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır.”

“Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hizmet bölgesi” ibaresi “bölge” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aym Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hizmet bölgesinde” ibaresi “bölgede” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “hizmet bölgesinde” ibaresi “bölgede”, “hizmet bölgesine” ibaresi “bölgeye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aym Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “formlardaki” ibaresi “belgelerdeki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 3- Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Ancak ikinci bölgede bulunduğu birimde birden fazla kez görevine devam etmek isteyenler için yeni alman onay tarihindeki hizmet süresi geçerlidir; herhangi bir nedenle il içerisinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanmasında ilk göreve başladığı tarih, birimler arasında yapılan yer değişikliklerinde ise eski biriminden ilişik kestiği tarih dikkate alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin başlığı “Bölge Değişikliği” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “hizmet bölgesi” ibaresi “bölgesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvelin (781) ila (1000) numaralı sıraları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

781 2 : ADIYAMAN B 6 YIL
782 2 ADIY AMAN -BESNİ c 5 YIL
783 2 ADIYAMAN-GÖLBAŞI c 5 YIL
784 2 ADIYAMAN-KAHTA c 5 YIL
785 2 ADIY AM AN-ÇELİKH AN D 4 YIL
786 2 ADIYAMAN-SAMSAT D 4 YIL
787 2 ADIY AMAN-TUT D 4 YIL
788 2 ADIYAMAN-GERGER E 3 YIL
789 2 ADIYAMAN-SİNCİK E 3 YIL
790 2 AĞRI D 4 YIL
791 2 AĞRI-DOĞUBEYAZIT D 4 YIL
792 2 AĞRI-ELEŞKİRT D 4 YIL
793 2 AĞRI-HAMUR D 4 YIL
794 2 AĞRI-PATNOS D 4 YIL
795 2 AĞRI-TAŞLIÇAY D 4 YIL
796 2 AĞRI-TUTAK D 4 YIL
797 2 AĞRI-DİYADİN E 3 YIL
798 2 ARDAHAN e 5 YIL
799 2 ARDAHAN-ÇILDIR D 4 YIL
800 2 ARDAHAN-DAMAL D 4 YIL
801 2 ARDAHAN-GÖLE D 4 YIL
802 2 ARDAHAN-HANAK D 4 YIL
803 2 ARDAHAN-POSOF D 4 YIL
804 2 ARTVİN B 6 YIL
805 2 ARTVİN-ARHAVİ A 7 YIL
806 2 ARTVİN-HOPA A 7 YIL
807 2 ARTVİN-BORÇKA B 6 YIL
808 2 ARTVİN-ARDANUÇ B 6 YIL
809 2 ARTVİN-MURGUL B 6 YIL
810 2 ARTVİN-ŞAVŞAT B 6 YIL
811 2 ARTVİN-YUSUFELİ B 6 YIL
812 2 BAYBURT B 6 YIL
813 2 BAYBURT – AYDINTEPE C 5 YIL
814 2 BAYBURT-DEMİRÖZÜ C 5 YIL
815 2 BATMAN D 4 YIL
816 2 BATMAN-BEŞİRİ E 3 YIL
817 2 BATMAN-KOZLUK E 3 YIL
818 2 BATMAN-GERCÜŞ F 2 YIL
819 2 BATMAN-HASANKEYF F 2 YIL
820 2 BATMAN-SASON F 2 YIL
821 2 BİNGÖL D 4 YIL
822 2 BİNGÖL-GENÇ D 4 YIL
823 2 BİNGÖL-SOLHAN D 4 YIL
824 2 BİNGÖL-ADAKLI E 3 YIL
825 2 BİNGÖL-KARLIOVA E 3 YIL
826 2 BİNGÖL-KİĞI E 3 YIL
827 2 BİNGÖL-YAYLADERE F 2 YIL
828 2 BİNGÖL-YEDİSU F 2 YIL
829 2….. BİTLİS 4 YIL
830 2 BİTLİS-ADİLCEVAZ D 4 YIL
831 2 BİTLİS-AHLAT D 4 YIL
832 2 BİTLİS-GÜROYMAK D 4 YIL
833 2 BİTLİS-TATVAN D 4 YIL
834 2 BİTLİS-HİZAN E 3 YIL
835 2 BİTLİS-MUTKİ E 3 YIL
836 2 DİYARBAKIR D 4 YIL
837 2 Dİ Y ARBAKIR-B AĞLAR D 4 YIL
838 2 DİYARBAKIR-KAYAPINAR D 4 YIL
839 2 DİYARBAKIR-SUR D 4 YIL
840 2 DİYARBAKIR-YENİŞEHİR D 4 YIL
841 2 DİYARBAKIR-BİSMİL D 4 YIL
842 2 DİYARBAKIR-ÇERMİK D 4 YIL
843 2 Dİ Y ARB AKIR-ÇINAR D 4 YIL
844 2 DİYARBAKIR-ERGANİ D 4 YIL
845 2 DİYARBAKIR-SİLVAN D 4 YIL
846 2 DİYARBAKIR-ÇÜNGÜŞ E 3 YIL
847 2 DİYARBAKIR-DİCLE E 3 YIL
848 2 DİYARBAKIR-EĞİL E 3 YIL
849 2 DİY ARB AKIR-HANİ E 3 YIL
850 2 DİYARBAKIR-HAZRO E 3 YIL
851 2 DİYARBAKIR-KOCAKÖY E 3 YIL
852 2 DİYARBAKIR-KULP E 3 YIL
853 2 DİYARBAKIR-LİCE E 3 YIL
854 ELAZIĞ B 6 YIL
855 2 ELAZIĞ-SİVRİCE B 6 YIL
856 2 ELAZIĞ-BASKİL C 5 YIL
857 2 ELAZIĞ-KARAKOÇAN D 4 YIL
858 2 ELAZIĞ-KEBAN C 5 YIL
859 2 ELAZIĞ-KOVANCILAR D 4 YIL
860 2 ELAZIĞ-PALU C 5 YIL
861 2 ELAZIĞ-AĞIN D 4 YIL
862 2 ELAZIĞ-ALACAKAYA D 4 YIL
863 2 ELAZIĞ-AR1CAK D 4 YIL
864 2 ELAZ1Ğ-MADEN D 4 YIL
865 2 ERZİNCAN B 6 YIL
866 2 ERZİNCAN-ÇAYIRLI C 5 YIL
867 2 ERZİNCAN-REF AHİYE C 5 YIL
868 2 ERZİNCAN-TERCAN c 5 YIL
869 2 ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ B 6 YIL
870 2 ERZİNCAN-İLİÇ D 4 YIL
871 2 ERZİNCAN-KEMAH D 4 YIL
872 2 ERZİNCAN-KEMALİYE C 5 YIL
873 2 ERZİN CAN-OTLUKBELİ D 4 YIL
874 2 ERZURUM B 6 YIL
875 2 ERZURUM-AZİZİYE B 6 YIL
876 2 ERZURUM-PALANDÖKEN B 6 YIL
877 2 ERZURUM-YAKUTİYE B 6 YIL
878 2 ERZURUM-AŞKALE C 5 YIL
879 2 ERZURUM-HORASAN C 5 YIL
880 2 ERZURUM-İSPİR C 5 YIL
881 2 ERZURUM-KÖPRÜKÖY C 5 YIL
882 2 ERZURUM-NARMAN C 5 YIL
883 2 ERZURUM-OLTU C 5 YIL
884 2 ERZURUM-PASİNLER C 5 YIL
885 2 ERZURUM-TORTUM C 5 YIL
886 2 ERZURUM-UZUNDERE C 5 YIL
887 2 ERZURUM-ÇAT E 3 YIL
888 2 ERZURUM-HINIS E 3 YIL
889 2 ERZURUM-KARAÇOBAN E 3 YIL
890 2 ERZURUM-KARAYAZI E 3 YIL
891 2 ERZURUM-OLUR C 5 YIL
892 2 ERZURUM-PAZARYOLU E 3 YIL
893 2 ERZURUM-ŞENKAYA D 4 YIL
894 2 ERZURUM-TEKMAN D 4 YIL
895 2 GÜMÜŞHANE B 6 YTL
896 2 GÜMÜ ŞH ANE-KELKİT B 6 YIL
897 2 GÜMÜŞHANE-TORUL B 6 YIL
898 2 GÜMÜŞHANE-KÖSE C 5 YIL
899 2 GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN C 5 YIL
900 2 GÜMÜŞHANE-ŞİRAN B 6 YIL
901 2 HAKKARİ E 3 YTL
902 2 HAKKARİ-ÇUKURCA F 2 YIL
903 2 HAKKARİ-ŞEMDİNLİ E 3 YIL
904 2 HAKKARİ-YÜKSEKOVA E 3 YIL
905 2 İĞDİR C 5 YIL
906 2 IĞDIR-KARAKOYUNLU c 5 YIL
907 2 IĞDIR-ARALIK c 5 YIL
908 2 IĞDIR-TUZLUCA c 5 YIL
909 2 KARS B 6 YIL
910 2 KARS-SARIKAMIŞ B 6 YIL
911 2 KARS-AKYAKA C 5 YIL
912 2 KARS-ARPAÇAY C 5 YIL
913 2 KARS-DİGOR c 5 YIL
914 2 KARS-KAĞ1ZMAN c 5 YIL
915 2 KARS-SELİM c 5 YIL
916 2 KARS-SUSUZ c 5 YIL
017 2 MARDİN T fSı T c 5 YIL
918 2 MARDİN-ARTUKLU c 5 YIL
919 2 MARDİN-MİD Y AT c 5 YIL
920 2 MARDİN-KIZILTEPE D 4 YIL
921 2 MARDİN-NUSAYBİN E 3 YIL
922 2 MARDİN-ÖMERLİ E 3 YIL
923 2 MARDİN-YEŞİLLİ D 4 YIL
924 2 MARDİN-DARGEÇİT F 2 YIL
925 2 MARDİN-DERİK F 2 YIL
926 2 MARDİN -MAZIDAĞI F 2 YIL
927 2 MARDİN-SAVUR F 2 YIL
928 2 MUŞ ^ D 4 YIL
929 2 MUŞ-HASKÖY D 4 YIL
930 2 MUŞ-BULANIK D 4 YIL
931 2 MUŞ-KORKUT D 4 YIL
932 2 MUŞ-MALAZGİRT D 4 YIL
933 2 MUŞ-VARTO E 3 YIL
934 2 SİİRT 3 D 4HL
935 2 SİİRT-KURTALAN D 4 YIL
936 2 SİİRT-TİLLO D 4 YIL
937 2 SİİRT-BAYKAN E 3 YIL
938 2 SİİRT-ERUH E 3 YIL
939 2 SİİRT-PERVARİ E 3 YIL
940 2 SİİRT-ŞİRVAN E 3 YIL
AC
942 2 SİVAS-GEMEREK B 6 YIL
943 2 SİVAS-ŞARKIŞLA B 6 YIL
944 2 SİVAS-ALTINYAYLA C 5 YIL
945 2 SİVAS-DİVRİĞİ C 5 YIL
946 2 SİVAS-GÜRÜN B 6 YIL
947 2 SİVAS-HAFİK B 6 YIL
948 2 SİVAS-KANGAL B 6 YIL
949 2 SİVAS-SUŞEHRİ B 6 YIL
950 2 SİVAS-ULAŞ B 6 YIL
951 2 SİVAS-YILDIZELİ B 6 YIL
952 2 SİVAS-ZARA B 6 YIL
953 2 SİVAS-AKINCILAR C 5 YIL
954 2 SİVAS-DOĞANŞAR C 5 YIL
955 2 SİVAS-GÖLOVA C 5 YIL
956 2 SİVAS-İMRANLI C 5 YIL
957 2 SİVAS-KOYULHİSAR C 5 YIL
2 ŞANLIURFA ………………….. ……………. C 5 YIL
959 2 ŞANLIURFA-EYYÜBİYE c 5 YIL
960 2 ŞANLIURFA-HALİLİYE c 5 YIL
961 2 ŞANLIURFA-KARAKÖPRÜ c 5 YIL
962 2 ŞANLIURFA-BİRECİK D 4 YIL
963 2 ŞANLIURFA-BOZOVA D 4 YIL
964 2 ŞANLIURFA-HALFETİ D 4 YIL
965 2 ŞANLIURFA-HARRAN D 4 YIL
966 2 ŞANLIURFA-HİLVAN D 4 YIL
967 2 ŞANLIURFA-SİVEREK D 4 YIL
968 2 ŞANLIURFA-SURUÇ D 4 YIL
969 2 ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR D 4 YIL
970 2 ŞANLIURFA-AKÇAKALE D 4 YIL
971 2 ŞANLIURFA-CEYLANPINAR D 4 YIL
972 2 ŞIRNAK E 3 YIL
973 2 ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP F 2 YIL
974 2 ŞIRNAK-CİZRE E 3 YIL
975 2 ŞIRNAK-GÜÇLÜKONAK E 3 YIL
976 2 ŞIRNAK-İDİL E 3 YIL
977 2 ŞIRNAK-SİLOPİ E 3 YIL
978 2 ŞIRNAK-ULUDERE E 3 YIL
979 2 TUNCELİ ………………………………………….. E 3 YIL
980 2 TUNCELİ-PERTEK E 3 YIL
981 2 TUNCELİ-ÇEMİŞGEZEK E 3 YIL
982 2 TUNCELİ-HOZAT F 2 YIL
983 2 TUNCELİ-MAZGİRT F 2 YIL
984 2 TUNCELİ-NAZIMİYE F 2 YIL
985 2 TUNCELİ-OVACIK F 2 YIL
986 2 TUNCELİ-PÜLÜMÜR F 2 YIL
987 2 VAN D 4 YIL
988 2 VAN-EDREMİT D 4 YIL
989 2 VAN-ERCİŞ D 4 YIL
990 2 VAN-GEVAŞ D 4 YIL
991 2 VAN-GÜRPINAR D 4 YIL
992 2 VAN-İPEKYOLU D 4 YIL
993 2 VAN-MURADİYE D 4 YIL
994 2 VAN-TUŞBA D 4 YIL
995 2 VAN-BAHÇESARAY F 2 YIL
996 2 VAN-BAŞKALE E 3 YIL
997 2 VAN-Ç ALDIRAN E 3 YIL
998 2 VAN-ÇATAK E 3 YIL
999 2 VAN-ÖZALP E 3 YIL
1000 2 VAN-SARAY E 3 YIL

 

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com