Lise mezunu memuru müdür kadrosuna atayan başkana zimmet kararı

Sayıştay 6. Dairesi, lise mezunu memuru park ve bahçeler müdürlüğü kadrosuna asaleten atayan olmasına rağmen belediye başkanına zimmet çıkardı.

Sayıştay 6. Dairesi, lise mezunu memuru park ve bahçeler müdürlüğü kadrosuna asaleten atayan olmasına rağmen belediye başkanına zimmet çıkardı. Karara göre, belediye başkanı, müdür kadrosuna atanamaması gereken memurun aldığı yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme tutarlarını ödemek zorunda kalacak.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

Yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Kadro derecesi 11’inci dereceli şoför kadrosu olan ve müdür kadrosuna atanmak için mevzuatında öngörülen gerekli şartları taşımayan ….’un 15.03.2005 tarihinde kadro derecesi 6’ncı derece olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna asaleten atandığı ve bu atamaya bağlı olarak kendisine müdür kadrosuna ait yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödemenin ödendiği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Derece yükselmesinin usul ve şartları” başlıklı 68’inci maddesinde;

“…

B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. …”

denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15.03.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik (21.09.2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmelik’in 1’inci maddesiyle bu Yönetmelik’in adı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik şeklinde değiştirilmiştir.) hükümlerine istinaden İçişleri Bakanlığı tarafından 02.02.2000 tarih ve 23952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan ve 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 23’üncü maddesi ile yürürlükten kardırılıncaya kadar (03.07.2009 tarihine kadar) yürürlükte olan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik’in;

“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu Yönetmelik, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.”,

“Tanımlar” başlıklı 4′ üncü maddesinde;

“Bu Yönetmelikte geçen;

b) Kurum: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşları,

e) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

j) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

k) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı

ifade eder.”,

“Hizmet grupları” başlıklı 5’inci maddesinde;

“Bu Yönetmeliğe tabi personel 12 hizmet grubuna, hizmet grupları da kendi içlerinde alt hizmet gruplarına ayrılmıştır.

Buna göre:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) İlçe özel idare müdürü, birlik müdürü, itfaiye müdürü, zabıta müdürü ile diğer unvanlı ve unvansız müdürler

2) İl özel idare müdür yardımcısı, zabıta müdür yardımcısı, itfaiye müdür yardımcısı ile diğer Unvanlı ve Unvansız Müdür yardımcıları

3) Muhasip, muhasebeci, başkatip, ayniyat saymanı, işletme saymanı, döner sermaye saymanı, şef, amir,

unvanlarından oluşur.”,

“Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve eğitimine alınma” başlıklı 6’ncı maddesinde;

“Kurumlar; görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personeli tespit etmek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek duyurur. Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurusunu duyuruda belirtilen mercie yapar.

Kurumlar bu başvuruları değerlendirerek uygun gördüklerini tespit ederler. Başvuruların değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde öngörülen şartlar dikkate alınır ve bu şartlar haricinde başka bir şart aranmaz.”,

“Görevde yükselme sınavı” başlıklı 9’uncu maddesinde:

“Eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için kurumlarınca yaptırılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

…”,

“Görevde yükselme sınavının şekli” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Başkanlığına yaptırılır.”,

“Öğrenim düzeyi” başlıklı 14’üncü maddesinde:

“Bu Yönetmeliğe tabi personelde öğretim düzeyi ile ilgili olarak;

e) Fen işleri, imar işleri, harita, makine, ikmal, yapı kontrol, çevre koruma, emlak ve istimlak, gecekondu ve sosyal konutlar, park ve bahçeler ve su işleri müdürlükleri için mühendislik ve mimarlık fakültelerinden birini bitirmiş olmak,”

g) Diğer müdürlükler için en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak veya denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

şarttır.”,

“Hizmete ilişkin özel şartlar” başlıklı 15’inci maddesinde ise;

“Bu Yönetmeliğe tabi personelde hizmet süresi ile ilgili olarak aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki kadrolara yapılacak atamalarda;

1) 1-4 dereceli kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreler kadar, 5 ve daha aşağı dereceli kadrolar için de en az 8 yıl hizmeti olmak,

2) Eğer kurumda kadrosu varsa 5 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az iki yıl, (2) numaralı alt bentte yazılı kadrolar yok ise (3) numaralı alt bentte yazılı kadrolarda en az 3 yıl çalışmış olmak veya (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan kadrolardan hiçbiri yok ise atamanın yapılacağı kadronun olduğu birimde en az 4 yıl çalışmış olmak.

…”,

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, söz konusu Yönetmelik’in yürürlükte bulunduğu 02.02.2000-03.07.2009 tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürü olarak atanabilmek için;

1- Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

2- 1-4 dereceli kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreler kadar, 5 ve daha aşağı dereceli kadrolar için de en az 8 yıl hizmeti olmak,

3- Kurumda kadrosu varsa müdür yardımcısı kadrolarında en az 2 yıl, müdür yardımcısı kadroları yok ise muhasip, muhasebeci, başkatip, ayniyat saymanı, işletme saymanı, döner sermaye saymanı, şef, amir kadrolarında 3 yıl, bu kadroların hiçbiri yok ise atamanın yapılacağı kadronun olduğu birimde en az 4 yıl çalışmış olmak,

4- Görevde yükselme eğitimine katılmış olmak ve bu eğitimin sonunda düzenlenen görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartlarının tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Oysa yapılan incelemede, 15.03.2005 tarihinde 11’nci dereceli şoför kadrosundan 6’ncı dereceli Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna asaleten atanan …’un bahse konu şartlardan hiçbirine sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Adı geçen kişinin personel hareketleri onayının öğrenim durumu bölümünde atamanın yapıldığı 15.03.2005 tarihinde Açık Öğretim Lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu göreve atanması için gerekli olan öğrenim şartını taşımamaktadır. Görevde yükselme eğitim ve sınavı için öncelikle aranan öğrenim şartını taşımayan adı geçen personelin diğer şartları yerine getirmesi de zaten mümkün değildir.

Sözü edilen Yönetmelik yerine, 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan ve halen yürürlükte bulunan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in;

“Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar” başlıklı 5’inci maddesinde;

“(1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, şube müdürü,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi.

…” ,

“Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde:

“(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz.”,

“Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7’nci maddesinde:

“(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,”,

“Sınav şartı” başlıklı 10’uncu maddesinde:

“(1) Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.”,

hükümlerine yer verildikten sonra bu Yönetmelik’e ekli Ek-1 “Teknik Öğrenim Gerektiren Müdürlükler” Listesinin “A) Belediye, Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birlikleri” başlığının 10’uncu sırasında Park ve Bahçeler Müdürü de sayılarak söz konusu Müdürlük kadrosuna atanabilmek için yükseköğrenim kurumların bu kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerektiği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Lise mezunu olan …’un Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna atanması ve kendi şoför kadrosu yerine müdürlük kadrosu için belirlenen yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödemeyi alması mümkün değildir.

Ancak, yukarıda ayrıntılı olarak yazılan hükümlere uyulmayarak adı geçen personele;

1- 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 2013/4156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 2011 yılında da uygulanan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın;

a) 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Bu karar kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz.” hükmü gereğince 500 puan üzerinden yan ödeme (İş Güçlüğü Zammı) ödenmesi gerekirken, Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 25’inci sırasının kadro derecesi 1-4 derece dışında olan müdürler için belirlenen toplam 950 puan üzerinden yan ödeme (550 puan İş Güçlüğü Zammı ve 400 puan Temininde Güçlük Zammı) ödenmiş,

b) Diğer tazminatlara ilişkin III sayılı Cetvelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelde sayılan tazminatlardan yararlanamayan personele ilişkin (G) bölümünün b/2’nci sırasında 8-15 derece dışındaki derecelerden aylık alanlar için belirlenen %49 oranı üzerinden tazminat ödenmesi gerekirken, özel hizmet tazminatına ilişkin II sayılı Cetvelinin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 16’ncı Grubu’nun 4’üncü sırasında 5, 6 ve 7’nci dereceli Müdürlük kadroları için belirlenen %60 oranı üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmiş,

2- 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.” hüküm gereğince ve Kararname’ye ekli (I) sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nin A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar bölümünün 1’inci alt bölümünün (m) sırasında 5-7’nci derecelerden aylık alanlar için belirlenen %90 oranı üzerinden ek ödeme ödenmesi gerekirken, aynı alt bölümünün (g) sırasında müdürler için belirlenen %170 oranı üzerinden ek ödeme ödenmiş,

ve bu suretle ayrıntılı hesabı aşağıdaki tabloda gösterilen toplam 7.427,63-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Her ne kadar sorumluların savunmalarında; …’un Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna 15.03.2005 tarihinde 657 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesine göre atandığı, atanmasında herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığı, adı geçene yapılan ödemenin fiilen yaptığı işin karşılığı olduğu, kamu zararı olarak değerlendirilemeyeceği,

Anayasa’nın 128’nci maddesinde, “Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmünün bulunduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 147’nci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde aylık kavramının, “Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı ifade eder.” şeklinde tanımlandığı, Anayasa’nın ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun zikredilen hükümleri uyarınca, kamu görevlilerinin görevlerinin gerektirdiği hizmetlerinin karşılığında aylığa hak kazandığı, …’un bahse konu görevin gerektirdiği koşullara haiz olduğu, yürütülen kamu görevinin sürekli bir görev olduğu ve bu görevi geçici kabul edilemeyecek kadar uzun bir süre yürüttüğü, fiilen yürütülmüş olan görevin tedviren ya da vekaleten yürütülmesinin görevin asli olma özelliğini değiştirmeyeceği, dolayısıyla bu görevlendirmelerin asaleten görevlendirmeden de bir farkının olmadığı,

Diğer yandan bu görevlendirmenin vekaleten görev gibi değerlendirilmesi halinde bile, bu görev nedeniyle alması gereken tüm hakları alması gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 86’ncı maddesinde vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartlarının düzenlenmiş olduğu, yine aynı Kanun’un 174’üncü maddesinde “vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.” hükmünün mevcut olduğu,

Konu ile ilgili Danıştayın bir çok kararında tedviren görevlendirilmelerde (görevlendirme vekalet görevi olmaması durumunda bile ) vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi gerektiğine hükmedildiği, hatta asilde aranan koşulların bulunmamasına rağmen bu görevin fiilen yürütülmesi yeterli kabul edilerek, yürütülen görev ve sorumluluk ile Anayasa’nın angaryayı yasaklayan 18’inci maddesi hükmü gereğince vekalet aylığının ödenmesi gerektiğine hükmedildiği,

Danıştay 11’nci Dairesinin 2008/9790 E.2008/8479 K., 2001/481 E.2003/5610 K. ve 2000/9798 E.2003/1654 K. sayılı Kararların bu yönde olduğu,

…’un memuriyete başladığı tarihten beri söz konusu görevi yürüttüğü, 2005 yılına kadar kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığı, fiilen yaptığı görev karşılığı olarak ödenen bu ücretlerin geri istenmesiyle mağdur olacağı,

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’le norm kadro ile kadro derecelerine standart getirildiği, bu Yönetmelik’le Şube Müdürlüğü kadrolarının 1-4’üncü derece olarak sınırlandırıldığı, anılan Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önce bu şube müdürlüğü kadrolarının Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik derecelerde ihdas edildiği, bu nedenle Belediyelerinde münhal bulunan 6’ncı derece Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna 657 sayılı Kanun’un 76’ncı maddesine göre atanan …’a, müdür olarak atamasının yapılması ve maaş olarak başka bir uygulama şekli olmadığından söz konusu yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödemenin ödendiği,

ileri sürülmekte ise de; yukarıda da açıklandığı üzere, söz konusu müdürlük kadrosuna atanmak ve bu kadronun haklarından faydalanmak için aranan şartlar 657 sayılı Kanun ile bu Kanun’a istinaden çıkarılan Yönetmeliklerde sayılmıştır. Adı geçen personel lise mezunu olup anılan mevzuatta sayılan şartların hiçbirini taşımamaktadır. Bu nedenle, söz konusu kadroya atanamaz ve kadronun gerektirdiği görevleri fiilen yürütse bile haklarından faydalanamaz.

Sorumlularca savunmalarına dayanak olarak gösterilen Danıştay 11’nci Dairesi Kararları da somut olayın konusu ile ilgili değildir. Şöyle ki; Danıştay 11’nci Dairesinin E.2008/9790 K.2008/8479 sayılı kararı, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’de vekalet görevi ve aylığı konusunda hüküm bulunmadığından bu Kararname kapsamındaki kurumlarda vekalet görevi ve aylığı konularında 657 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiği hususuna ilişkin olup somut olayın konusu ile ilgili olmadığı açıktır.

Yine aynı Dairenin E.2000/9798 K.2003/1654 ve E.2001/481 K.2003/5610 sayılı kararlarında da, asaleten atanmak için yüksek öğrenim görmüş olmanın şart olduğu, kadrolara vekaleten atanan lise mezunu vekillere 657 sayılı Kanun’un 68/B, 86 ve 175’inci maddeleri ile 99 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre vekalet aylığı ödenmesinin mümkün olamayacağı, ancak Anayasa’nın 18’inci maddesi gereğince angaryanın yasak olması nedeniyle vekalet aylığına eşdeğer bir tutarın tazminat olarak ödenmesi gerektiği, iki görev arasındaki zam ve tazminat faklarının ise ödenemeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre, hesaplanan kamu zararının aylık kavramı kapsamına giren unsurları kapsamaması hususu da dikkate alındığında, söz konusu atamanın asaleten atama olmayıp vekaleten atama olması durumunda bile, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine ilave olarak;

657 sayılı Kanun’un 175’inci maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan, “… kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.” şeklindeki hüküm ve 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9’uncu maddesinde yer verilen,”(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.” şeklindeki hüküm gereğince, adı geçen personele kendi şoförlük kadrosu için öngörülen yan ödeme (zam), diğer hizmet tazminatı ve ek ödeme ile atandığı müdürlük kadrosu için öngörülen yan ödeme (zam), özel hizmet tazminatı ve ek ödeme arasındaki farkın ödenmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan; Anayasa Mahkemesinin 29.01.2014 tarih ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/1/2014 tarihli ve 2013/5062 Başvuru Numaralı Kararı’nda bir görevin aylık ödenmeden vekaleten yürütülmesi uygulaması angarya olarak kabul edilmemiş ve Anayasa’ya aykırı görülmemiştir.

Bu nedenlerle, sorumluların savunmalarının kabulü mümkün değildir.

Açıklanan gerekçelerle, kadro derecesi 11’inci dereceli şoför kadrosu olan ve müdür kadrosuna atanmak için mevzuatında öngörülen gerekli şartları taşımayan …’un 15.03.2005 tarihinde kadro derece 6’ncı derece olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna asaleten atanması ve kendisine müdür kadrosuna ait yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme ödenmesi suretiyle neden olunan ayrıntılı hesabı aşağıdaki tabloda gösterilen kamu zararı tutarı toplam …-TL’nin;

…-TL’sinin atamayı onaylayan Üst Yönetici (Belediye Başkan Vekili) …ve Gerçekleştirme Görevlisi … ile Harcama Yetkilisi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü) …’na ,

….-TL’sinin atamayı onaylayan Üst Yönetici (Belediye Başkan Vekili) …. ve Gerçekleştirme Görevlisi …. ile Harcama Yetkilisi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili) …’a,

Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com