Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, ‘Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği’ yürürlüğe girdi

Kurumlar arası geçici görevlendirmelerde usul ve esasları düzenleyen yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hatırlayacağınız üzere, 09 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı “Anayasada yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 178 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen “Kurumlararası Geçici Görevlendirme” başlıklı ek 25 inci maddede “Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir. … Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesi yapılmıştı.

Bu doğrultuda, yapılan bu düzenleme ile ilgili usul ve esasları içerecek yönetmeliğin aradan geçen altı aylık süreçte yayımlanmadığını, “ortadaki boşluktan dolayı” bazı kamu kurumlarının kurumlararası geçici görevlendirme işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesine göre işlem tesis ederken, “bazı idarelerin ise yönetmeliği beklemeksizin” 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre kurumlararası geçici görevlendirme işlemi yaptıklarını, bu düzenlemenin sözleşmeli personeli de kapsadığındanyönetmeliğin bir an evvel hayata geçmesi gerektiği zaman zaman gündeme taşınmışt.

Aradan geçen iki ayı aşkın süre sonunda bugünkü Resmi Gazete’de “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşte yönetmelikte göze çarpan detaylar;K

1- Herhangi bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan tüm kamu personeli hakkında kurumlararası geçici görevlendirme yönetmeliği uygulanabilecek olup, sadece hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar kapsam dışı tutulmuştur.

2- Yönetmelikte geçici görevlendirme usulü iki farklı şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi; “KURUMLARIN EMRİNE” diğeri ise “KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA“dır.

a) Kurumların emrine yapılacak görevlendirmelerde, görevlendirilecek kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şart değildir. Bu şekilde görevlendirilen kişiler kadro veya pozisyonlarının bulunduğu kurumdan maaşlarını almaya devam edecektir.

b) Kurumların kadro ve pozisyonlarına yapılacak görevlendirme tipinde ise görevlendirilecek personelin ilgili yasal mevzuatı uyarınca yürüteceği göreve ilişkin asaleten atanmada aranan şartları, şayet asaleten atanmadan sınav şartı olması halinde sınava girebilme hakkını elde etmesi dahil tüm şartları taşıyor olması gerekmekte olup, kişinin bu niteliklere haiz olup olmadığının kontrolü ise görevlendirmeyi yapan kurumun sorumluluğundadır.

Kurumların kadro ve pozisyonlarına görevlendirilecek memurlar, –görevlendirildikleri süre içerisinde– aylıksız/ücretsiz izinli sayılacaktır. Bu şekilde görevlendirilenler, geçici olarak görevlendirildikleri kadro/pozisyon için öngörülen mali ve sosyal haklardan emsali personel gibi yararlandırılacaktır.

3- Yönetmelik çerçevesinde görevlendirme talep edecek kurum yönetmeliğe ekli bu formu doldurarak geçici görevlendirme talep ettiği tarihten en az 1 (bir) ay öncesinde muvafakat işlemlerinin sonuçlanabilmesi için personelin kadro/pozisyonun bulunduğu kuruma gönderecektir. Geçici görevlendirmelerde izin personelin kurumu tarafından verilecek onay ile sonuçlanacaktır. Onaylandıktan sonra doldurulan form görevlendirilecek personele -geçici olarak görevlendirildiği tarihten- en az 5 gün evvel tebliğ edilecektir.

4- Yönetmelikte, geçici görevlendirmelerde muvafakatı verecek yetkili makamlar; Bakanlıklarda Bakan, diğer kurumlarda en üst yönetici olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Bakan ve en üst yöneticinin bu yetkilerini alt makamlara devredebilmeleri mümkün kılınmıştır.

5- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesinde de bahsedildiği üzere bu yönetmeliğe göre yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi en fazla 1 (bir) yıl olarak belirlenmiş olup, bu süre her seferinde 1 (bir) yılı aşmamak üzere uzatılabilecektir. Kesintili ya da kesintisiz olmak üzere görevlendirme süresinin 6 (altı) ayı geçmesi halinde ilgili personelin muvafakatı şart koşulmuştur.

6- Yönetmelikte adaylık veya deneme süresinde olan personele bu süre zarfında kurumlararası geçici görevlendirme yönetmeliğine göre işlem tesis edilemeyecektir.

7- Sözleşmeli Sağlık Personeli, Sözleşmeli Diyanet Personeli ve Sözleşmeli Öğretmenlerinin kanunlarında belirtilen usule göre memur kadrolarına atamaları yapılıncaya kadar Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğine göre görevlendirmeleri yapılamayacaktır.

8- Adaylık, stajyerlik ve yardımcılık gibi yetiştirme ve yeterlik döneminde olan kariyer gruplarında çalışan personelin görevlendirme süresi 6 (altı) ayı geçmemek ve kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili görevlerde çalıştırılmaları kaydıyla görevlendirmeleri mümkündür. Diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilecekleri süreler yetişme sürecindeki çalışmadan sayılacaktır.

9- Aylıksız/ücretsiz görevlendirme hükmü hariç olmak üzere, geçici görevlendirilen personelin özlük hakları eski kurumlarınca devam edecektir. Geçici görevlendirmelerde personelin terfileri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresi gelince yapılacaktır.

10- Kamu kurum ve kuruluşları, geçici görevlendirilecek personelin seçiminde en üst amirin onayı ile sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri usuller uygulayabilir.

11- Kurumlar arası Geçici görevlendirilen personel, yönetmeliğe ekli formda belirtilecek göreve başlangıç tarihinde kurumda göreve başlayacaktır. Görevin sona ermesi halinde ise yine formda belirtilecek görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü kadro/pozisyonun bulunduğu kurumda görevine başlaması gerekmektedir.Geçici görevlendirme süresinden önce herhangi bir sebeple görevin erken sona ermesi halinde de personelin durumu tebliğ etmesini izleyen ilk iş günü eski görev yerinde görevine başlaması yönetmelikte düzenlenmiştir.

12- Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi çerçevesinde yapılan görevlendirmeler süresi sona erene kadar geçerli kılınmıştır.

Yönetmeliğin tamamını incelemek için T

Geçici görevlendirme formunun Word formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yavuz Selim KAPLAN

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com